Pro oprávněné

Jsem oprávněný (věřitel), někdo mi dluží, jak mám správně postupovat?

Exekuce může být nařízena výhradně na základě Vašeho exekučního návrhu. Exekuční návrh podává věřitel k exekutorovi, kterého si vybral pro provedení dané exekuce a označil jej v exekučním návrhu. Všechny nezbytné náležitosti exekučního návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je potřeba připojit originál nebo ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky či Vašeho jiného nároku.

Návrh lze doručit na Exekutorský úřad osobně, poštou nebo v elektronické podobě. Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být ověřen elektronickým podpisem, jinak je jej třeba doplnit do 3 dnů písemným podáním stejného znění. Vždy můžete svůj návrh doručit osobně do sídla našeho úřadu.

Bude-li exekuční návrh obsahovat nějaké vady nebo nebude úplný, rádi Vám vysvětlíme, jak vady návrhu odstranit či exekuční návrh doplnit.

Co je to smlouva o provedení exekuce?

Vztah mezi oprávněným a exekutorem je obvykle standardně upraven v písemné smlouvě o provedení exekuce uzavřené v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 exekučního řádu. Pokud chce oprávněný provést vícero exekučních řízení, lze uzavřít i rámcovou smlouvu o provedení exekucí, jejíž podmínky se budou vztahovat na všechna exekuční řízení daného oprávněného.

Tato smlouva se uzavírá pro:

 • určení jasných pravidel pro nakládání s výtěžkem exekuce (průběžné vypořádání Vaší pohledávky)
 • způsob započtení vymožených plateb na jednotlivá plnění
 • stanovení možností komunikace mezi soudním exekutorem a oprávněným (i elektronickým vzdáleným přístupem)
 • jasná pravidla uspokojení nároků v případě bezvýsledné exekuce

Jaké dokumenty dokládám na Exekutorský úřad?

 • exekuční návrh (v případě písemné podoby ve dvou vyhotoveních)
 • originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho právní moci a vykonatelnosti
 • plnou moc, pokud je exekuční návrh podáván v zastoupení
 • listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky

Co je exekuční titul?

 • soudní rozhodnutí
 • rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o náhradě škody
 • rozhodčí nález
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • rozhodnutí ve věcech zdravotního pojištění
 • rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • rozhodnutí vydaná v přestupkovém řízení
 • rozhodnutí vydaná ve správním řízení
 • vykonatelná rozhodnutí vydaná soudními orgány cizího státu

V  čem spočívá provedení exekuce?

 • srážkami ze mzdy, případně jiných příjmů nahrazujících mzdu (důchodů, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renty)
 • prodejem movitých věcí (vozidla, vybavení domácnosti dlužníka)
 • prodejem či správou nemovitostí
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením jiných majetkových práv (obchodní podíl dlužníka, členská práva dlužníka)
 • postižením podniku
 • prodejem zástavy
 • pozastavením řidičského oprávnění (zde jen pro vymáhání výživného na nezletilé dítě)
 • postižením nehmotných práv – průmyslových práv – ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, akcií, podílových listů, šeků, atp.
 • aké zajištěním splnění jiné povinnosti, ve většině případů vyklizením neoprávněně užívaného bytu dlužníkem

Jako opravněný nepotřebujete vědět informace o majetku dlužníka?

Tyto informace si Exekutorský úřad obstará sám, prostřednictvím on-line přístupu do Centrální evidence obyvatel či katastru nemovitostí, dotazy na banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, pojišťovny, registr vozidel, Policii České republiky, zdravotní pojišťovny, soudy a jiné orgány státní správy a samosprávy. Pokud však má i oprávněný informace o svém dlužníkovi (např. kontakty na dlužníka), rádi je uvítáme a využijeme pro efektivní provedení exekuce.

Cizozemské exekuční tituly

U cizozemských exekučních titulů platí zásada rozhodnutí ve formě evropského platebního rozkazu nebo s potvrzením o evropském exekučním titulu včetně exekučních titulů týkajících se bagatelních pohledávek se podávají přímo exekutorovi (včetně formulářů vydaných cizozemskými soudy), vše v překladu písemných dokumentů do českého jazyka. Vše ostatní musíte podávat k soudu pro tzv. prohlášení vykonatelnosti na území české republiky. V případě pochybností se neváhejte obrátit na náš úřad.